Dizajn efikasnog sistema podrške 112 u Republici Srbiji​

Ovaj projekat finansira Evropska Unija​

Finansiranje projekta: Finansijski sporazum, IPA 2015 Nacionalni program za Srbiju
Lokacija: Beograd, Republika Srbija i druge lokacije na teritoriji Srbije
Ugovarač: Evropska Unija, koju zastupa Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u ime i za račun zemlje partnera, Republike Srbije
Broj ugovora: 2018/404-222
Direktni korisnik: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije
TA 112 Serbia - EU and Serbia
TA 112 Serbia - EU and Serbia

Svrha ovog projekta je pružanje savetodavnih usluga državnim organima u Srbiji za buduću implementaciju sistema 112. Nigde na ovoj Internet stranici ne tvrdimo da ćemo implementirati sistem 112 u Srbiji u okviru ovog projekta, već samo da ćemo proizvesti detaljan dizajn ovog sistema, koji će Vlada Srbije koristiti u kasnijoj stvarnoj implementaciji sistema. Kao posledica toga, bilo koji poziv ka 112 u Srbiji, koji bi mogao nastati kao rezultat informacija prenetih putem ove Internet stranice ili kanala društvenih mreža projekta, neće dobiti usluge integrisanog sistema 112.

EU podržava Srbiju u ispunjavanju EU standarda bezbednosti i sigurnosti kroz stvaranje neophodnih preduslova za funkcionalno uspostavljanje broja 112 za hitne slučajeve.

Zadatak je da se daju najefektniji predlozi za uvođenje 112 sistema za hitne slučajeve i drugih relevantnih oblasti u Srbiji.

Na osnovu procene trenutne situacije i procesa procene potreba (koji će kombinovati odredbe EU u oblasti projekta i specifičnih potreba korisnika i budućih korisnika) uradićemo analizu nedostataka koja će dovesti do preporuka / smernica / tehničke specifikacije za budući sistem 112. Nadalje, procenićemo finansijska sredstva potrebna za implementaciju navedenih preporuka / smernica / tehničkih specifikacija. Dosledan doprinos ovom složenom procesu biće i upoznavanje sa najboljim praksama koje postoje u  5 EU zemalja.

REZULTAT 1

Pripremljene i dostavljene Ugovaraču analiza i procena trenutne situacije kao i identifikovanje nedostataka u domenu dostupnosti i pružanja usluga odgovaranja na hitne pozive građanima, pravnog okvira, upravljanja ljudskim resursima i obuke, organizacije, procedura, osiguranja i upravljanja kvalitetom, objekata i IKT kapaciteta relevantnih hitnih službi, kritičnih komunikacija, povezivanja sa javnim telefonskim mrežama, ePoziva (eCall), podizanja javne svesti o “1-1-2” i drugih srodnih oblasti.

REZULTAT 2

Pripremljene i dostavljene Ugovaraču analiza i procena trenutne situacije kao i identifikovanje nedostataka u domenu odgovora na katastrofe, upravljanja vanrednim situacijama, javnog uzbunjivanja i drugih srodnih oblasti- pripremljeni i dostavljeni Ugovaraču. Ovo će uključivati procenu mogućnosti/ potencijalnih odnosa između srpskog “1-1-2” i sistema upravljanja vanrednim situacijama i zvaničnih evropskih tela i/ili sistema: ERCC (Centar za koordinaciju reagovanja u hitnim situacijama), STESTA (Bezbedne trans-evropske usluge za telematiku između državnih uprava) i CECIS (Zajednički komunikacioni i informacioni sistem za hitne slučajeve).

REZULTAT 3

Pripremljene i dostavljene Ugovaraču obrazložene i stručne preporuke / smernice / tehničke specifikacije zasnovane na analizi i proceni trenutne situacije kao i proceni i identifikaciji potreba Korisnika, a koji će uključivati i projektovanje međuorganizacijskog sistema podrške za hitne situacije koji je u skladu sa EU regulativom i najboljom praksom širom sveta sa svim neophodnim elementima poput prepoznavanja ključnih aktera i njihovih uloga u sistemu, procedura za upravljanje hitnim pozivima, procedura za reagovanje ključnih učesnika u hitnim slučajevima, itd.

REZULTAT 4

Pripremljena i dostavljena Ugovaraču finansijska procena za implementaciju preporuka / smernica / tehničkih specifikacija.

REZULTAT 5

Omogućeno prikupljanje dodatnih znanja o različitim organizacijama za hitne pozive u zemljama EU, EEA, zemljama kandidatima i/ili Švajcarskoj, a koji pokrivaju teritoriju i populaciju sličnu onoj u Srbiji i to za predstavnike Korisnika i/ili njegove partnere. 

Implementaciono poglavlje 1

Analiza i procena trenutne situacije kao i identifikovanje nedostataka u domenu dostupnosti i pružanja usluga odgovaranja na hitne pozive građanima, pravnog okvira, upravljanja ljudskim resursima i obuke, organizacije, procedura, osiguranja i upravljanja kvalitetom, objekata i IKT kapaciteta relevantnih hitnih službi, kritičnih komunikacija, povezivanja sa javnim telefonskim mrežama, ePoziva (eCall), podizanja javne svesti o “1-1-2” i drugih srodnih oblasti koje će pripremiti Izvođač i predati Ugovaraču, a biće odobreni od strane i Ugovarača i Korisnika.

Implementaciono poglavlje 2

Analiza i procena trenutne situacije kao i identifikovanje nedostataka u domenu odgovora na katastrofe, upravljanja vanrednim situacijama, javnog uzbunjivanja i drugih srodnih oblasti- pripremljeni i dostavljeni Ugovaraču. Ovo će uključivati procenu mogućnosti/ potencijalnih odnosa između srpskog “1-1-2” i sistema upravljanja vanrednim situacijama i zvaničnih evropskih tela i/ili sistema : ERCC (Centar za koordinaciju reagovanja u hitnim situacijama), STESTA (Bezbedne trans-evropske usluge za telematiku između državnih uprava) i CECIS (Zajednički komunikacioni i informacioni sistem za hitne slučajeve).

Implementaciono poglavlje 3

Procena i identifikacija potreba Korisnika u oblastima navedenim u Poglavljima 1 i 2.

Implementaciono poglavlje 4

Priprema i pružanje obrazloženih i stručnih preporuka / smernica / tehničkih specifikacija zasnovanih na analizi i proceni trenutne situacije i identifikaciji potreba Korisnika (Poglavlja 1, 2 i 3), a koji će uključivati i projektovanje međuorganizacijskog sistem podrške za hitne situacije koji je u skladu sa EU regulativom i najboljom praksom širom sveta sa svim neophodnim elementima poput prepoznavanja ključnih aktera i njihovih uloga u sistemu, procedura za upravljanje hitnim pozivima, procedura za reagovanje ključnih učesnika u hitnim slučajevima, itd.

Implementaciono poglavlje 5

Priprema obrazložene finansijske procene za implementaciju preporuka / smernica / tehničkih specifikacija. 

Implementaciono poglavlje 6

Organizovanje najmanje 5 studijskih poseta različitim organizacijama za odgovaranje na hitne pozive, a koji pokrivaju teritoriju i populaciju sličnu onoj u Srbiji, i to za predstavnike Korisnika i/ili njegove partnere.

Kompanija za pružanje konsultantskih i profesionalnih usluga koja ima veliko iskustvo u internacionalnom okruženju. Od 2011. godine bili smo uključeni u formiranje i upravljanje međunarodnim organizacijama u jugoistočnoj Evropi i Centralnoj i Istočnoj Evropi, kao i u Turskoj i zemljama GCC-a

pmc-expert.comoffice@pmc-expert.com

 

Innoseven je učestvovao u implementaciji 112 pilot projekta i kasnijeg nacionalnog projekta 112 širom Litvanije 2003. godine. Innoseven Technologies je postao član Savetodavnog odbora Evropske asocijacije za hitne slučajeve (EENA) 2010. godine.

 

Španska konsultantska firma specijalizovana za upravljanje i implementaciju projekata finansiranih od strane EU širom sveta. EVOLUXER ima visoko specijalizovano osoblje za implementaciju programa i projekata prema PRAG pravilima.

evoluxer.com

Kroz svojih pet divizija ILUNION pokriva više od 50 linija poslovanja, a sve sa jasnim ciljem da se klijentima ponude što sveobuhvatnije usluge i da se kompanija pozicionira kao globalni, odgovorni i kvalitetni provajder usluga.
 

ilunion.com

112 Srbija

Za razliku od bilo koje slične privremene grupacije, Konzorcijum će raditi kao stabilan, dobro strukturiran i integrisan tim. Istovremeno će biti dovoljno fleksibilan i spreman da pruži rezultate visokog kvaliteta.

flag-spain
flag-lithuania
flag-romania